Algemene voorwaarden van Berlo EHBO

 

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle van door Berlo EHBO gesloten studieovereenkomsten en tevens op alle offertes, aanbiedingen en diensten van van Berlo EHBO, voor zover daarvan niet is afgeweken conform artikel 1 lid b. Een kopie van de Algemene Voorwaarden kan door de klant kosteloos worden opgevraagd bij van Berlo EHBO. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op www.vanberlo-ehbo.nl

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen van Berlo EHBO en de klant

Door inschrijving voor een cursus aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Van Berlo EHBO wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

In de Algemene Voorwaarden wordt onder schriftelijk mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie, bijvoorbeeld via e-mail of op de website.

Mochten er gevallen zijn waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dan zal het bestuur van van Berlo EHBO in overleg treden met de klant en in redelijkheid een oplossing proberen te vinden.

2. Inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk. Door u via internet, telefonisch of e-mail aan te melden, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien de klant niet de cursist is, garandeert de klant dat de cursist geïnformeerd is over de studieovereenkomst en dat de cursist zich conformeert aan de bepalingen uit deze overeenkomst.

De cursist kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor betaling van de cursuskosten, ook als het een bedrijfsinschrijving betreft.

Elke cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging per e-mail en/of per post. Op deze bevestiging staan alle van toepassing zijnde gegevens vermeld zoals bijvoorbeeld het type cursus, de aanvangsdatum, de lestijden en de cursuslocatie. De studieovereenkomst is van kracht zodra de inschrijving door van Berlo EHBO is ontvangen.

Vanaf dat moment bestaat de verplichting tot het betalen van het volledige bedrag van de cursus en/of het examen, ongeacht of de cursus en/of het examen al dan niet, geheel of gedeeltelijk, wordt gevolgd. Dit alles rekening houdend met het bepaalde in artikel 12 (annuleringsregeling).

3. Klassikale cursussen

Van Berlo EHBO behoudt zich het recht voor een cursus en/of examen:

Bij het geen doorgang kunnen vinden op de geplande cursuslocatie te verplaatsen naar een alternatieve locatie in dezelfde cursusplaats of in de nabije omgeving van de cursusplaats. Er kan in dit geval geen bezwaar gemaakt worden.

Bij onvoldoende inschrijvingen samen te voegen met een andere cursuslocatie of te verplaatsen naar een latere datum. Van Berlo EHBO zal de cursist hiervoor mondeling en/of schriftelijk een voorstel doen.

Bij ziekte en/of verhindering van de docent te verplaatsen naar een latere datum. Van Berlo EHBO zal de cursist hiervoor mondeling en/of schriftelijk een voorstel doen.

De cursist is vrij om het voorstel, als bedoeld hierboven bij punt 2 en 3, wel of niet te accepteren. Na mondelinge en/of schriftelijke acceptatie van het voorstel ontvangt de cursist een nieuwe bevestiging. Er is in dit geval geen sprake van een nieuwe bedenktijd. Vanaf het moment van acceptatie geldt de annuleringsregeling zoals beschreven in artikel 12 vanaf lid d. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

4. Cursusregels

ledere cursist dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die van Berlo EHBO in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelname aan de les en eventuele volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld.

Tijdens de lessen is het niet toegestaan om te roken. In de pauze is hiervoor wel gelegenheid.

Van Berlo EHBO behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde opleider te laten verzorgen.

Tijdens de klassikale cursussen maakt u gebruik van het dag-, halve dag- of avondarrangement. Het dagarrangement omvat zaalhuur, koffie en thee en een lunch. Het halve dag- en avondarrangement omvatten zaalhuur en koffie en thee.

Tijdens de in company trainingen. Verzorgt het bedrijf waar de in company training wordt gegeven de locatie alsmede ook de lunch en dranken.

5. Betaling cursuskosten

De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursus- en of examengeld. Dit is ongeacht of de lessen al dan niet, geheel of gedeeltelijk, worden gevolgd. In geval van een bedrijfsinschrijving zal van Berlo EHBO de verschuldigde gelden factureren aan de klant, tenzij deze heeft aangegeven dat er aan de cursist gefactureerd dient te worden. Echter, indien betaling achterwege blijft, zijn zowel de cursist als de klant hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van alle uit deze studieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Van Berlo EHBO behoudt zich het recht voor om de uitslag en het eventueel behaalde diploma, verklaring, certificaat of pas niet eerder te verstrekken alvorens het cursus- en/of examengeld volledig is voldaan.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de cursus en/of het examen binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt, dient de factuur voor aanvang van de (eerste) cursus- en/of examendag voldaan te zijn.

Bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant of cursist kan de cursist de toegang tot de cursus en/of het examen worden ontzegd. In dit geval blijft de betalingsverplichting bestaan.

6. Verzuim

Absentie van een cursist tijdens de cursus ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. Verzuim bij het examen geeft geen recht op restitutie van het examengeld.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal (indien van toepassing) is bij de cursussen inbegrepen tenzij anders vermeld. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij van Berlo EHBO.

8. Exameninformatie

a)Voor de klassikale cursussen worden cursisten, indien van toepassing, automatisch aangemeld voor het aansluitende examen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij van Berlo EHBO.

b)Tijdens een examen is de cursist verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs dat voldoet aan de eisen van het desbetreffende exameninstituut. Indien de cursist zich niet kan legitimeren, zal hij of zij niet aan het examen mogen deelnemen.

c)Wanneer een cursist arriveert na aanvang van het examen, mag de cursist niet meer deelnemen aan het examen.

d)In de gevallen genoemd in lid b en c van dit artikel kan de cursist geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examen- en/of cursusgeld. Ook maakt de cursist geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

9. Reis- en verblijfkosten

Reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Als de cursus om welke reden dan ook (zie artikel 3) niet door kan gaan dan kan de cursist geen beroep doen op enige vergoeding van reis- of verblijfskosten.

10. Inningskosten

Alle door van Berlo EHBOI te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist.

11. Tijdsduur studieovereenkomst

De studieovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de inschrijving is ontvangen door van Berlo EHBO. Vanaf dat moment ontstaat de verplichting tot betaling van het gehele cursusbedrag, met inachtneming met het bepaalde in artikel 12 (annuleringsregeling).

De studieovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men zich ingeschreven heeft in het normale geval beëindigd kan zijn.

12. Annuleringsregeling

Na inschrijving heeft de cursist 2 weken (14 dagen) bedenktijd waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden, mits de inschrijving ten minste 5 weken voor aanvang van de cursus en/of het examen heeft plaatsgevonden.

Wanneer de (klassikale) cursus binnen 2 weken na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd. Ook voor schriftelijke cursussen of E-learnings, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

Schriftelijke cursussen en E-learnings kunnen niet meer worden geannuleerd.

Na de bedenktijd van 2 weken kan de cursus en/of het examen uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd. Hieraan zijn dan kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de geplande aanvangsdatum van de cursus.

Bij annulering tot 5 weken (35 dagen) voor aanvang van de cursus en/of het examen bent u 50% van de cursus- en/of examenkosten verschuldigd.

Bij annulering tot 3 weken (21 dagen) voor aanvang van de cursus en/of het examen bent u 75% van de cursus- en/of examenkosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus en/of het examen, op de cursus- of examendag zelf of na aanvang van de cursus of het examen is 100% van de cursus- en/of examenkosten verschuldigd.

De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

In geval van annulering dient de cursist, indien van toepassing, het lesmateriaal aangetekend retour te zenden aan van Berlo EHBO. Het retourneren is voor eigen rekening van de cursist. Het lesmateriaal dient onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Bij overlijden van de cursist worden de cursuskosten, betrekking hebbende op de nog niet verstreken cursusperiode, aan de rechthebbenden terugbetaald.

13. Verzetting/vervanging

Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of ontbinding van de studieovereenkomst.

Indien een cursist niet kan deelnemen aan een cursus en/of examen, kan de inschrijving, als deze volledig is betaald, verzet worden naar een volgende cursus of een andere cursuslocatie onder de volgende voorwaarden:

Verzetten tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus en/of het examen is mogelijk tegen betaling van € 45,- administratiekosten.

Verzetten van een cursus binnen 3 weken voor aanvang is mogelijk tegen betaling van 50% van de cursuskosten.

Verzetten van een los examen binnen 3 weken voor aanvang is mogelijk tegen betaling van 75% van de examenkosten.

Verzetten van een cursus op de dag van aanvang is mogelijk tegen betaling van 75% van de cursuskosten.

Verzetten van een los examen op de dag van aanvang is mogelijk tegen betaling van 100% van de examenkosten.

Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van € 45,- administratiekosten, mits de cursusdatum en de cursuslocatie gelijk blijven. Een aanvraag moet echter uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in het bezit van van Berlo EHBO zijn

14. Portokosten

De portokosten voor de toezending van het huiswerk van de schriftelijke cursussen aan van Berlo EHBO zijn voor rekening van de cursist. De verzendkosten van het door van Berlo EHBO gecorrigeerde huiswerk aan de cursist zijn voor rekening van van Berlo EHBO.

15. Klachten en Geschillen

Klachten dient u schriftelijk in te dienen. Van Berlo EHBO zal er alles aan doen om de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Studieovereenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende studiebepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.

16. Rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de studie-overeenkomst is ontbonden

17. E-Learning 

Van Berlo EHBO verbindt zich in de studieovereenkomst om zich, in voorkomende gevallen, in te spannen een E-learning te verstrekken die de prestaties levert zoals door de cursist redelijkerwijs kan worden verlangd. De kwaliteit van de E-learning wordt echter mede bepaald door de kwaliteit van het internet waarvoor van Berlo EHBO uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.

Elearning dient klaar te zijn voordat aan de praktijkdag kan worden deelgenomen

18. Aansprakelijkheid

Van Berlo EHBO is niet aansprakelijk voor het tijdens de cursus en/of examen ontstane verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van van Berlo EHBO.

Van Berlo EHBO is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de cursus dan wel het cursusmateriaal.

Van Berlo EHBO is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus verkondigd.

Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van van Berlo EHBO dient te komen dan is de aansprakelijkheid van van Berlo EHBO in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van van Berlo EHBO komt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot driemaal het door van Berlo EHBO, in de desbetreffende zaak, in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 2.000,-.

19. Overige bepalingen

Alle gegevens die in de brochure, bijlagen en op de website staan vermeld, worden geacht tot deze Algemene Voorwaarden te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursus.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2021. van Berlo EHBO is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website www.vanberlo-ehbo.nl. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn ook op reeds gesloten studieovereenkomsten van toepassing, behoudens indien en voor zover dit niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid.

20. Persoonsregistratie 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde cursistenadministratie zullen worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, studiegegevens en studieresultaten noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve- en logistieke functies (binnen en buiten van Berlo EHBO).