Privacy

 

Van Berlo EHBO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van van Berlo EHBO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan van Berlo EHBO verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboorteplaats

 

Waarom heeft van Berlo EHBO persoonsgegevens nodig?

 

Van Berlo EHBO verwerkt uw persoonsgegevens om u in te kunnen plannen voor een cursus, en/of u aan te melden bij een exameninstituut. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit op het moment van inschrijving. Wanneer u niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde dienst leveren. Daarnaast kan van Berlo EHBO uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Hier valt onder andere het toesturen van een nieuwsbrief onder.

 

Worden uw gegevens gedeeld?

Van Berlo EHBO verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In praktijk komt dit erop neer dat van Berlo EHBO uw persoonsgegevens verstrekt aan het NIBHV indien u een NIBHV examen doet. Aan CIBOT indien u een CIBOT Examen doet Of een van onze ander opleidingsinstituten.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Van Berlo EHBO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Echter omdat het kan zijn dat u examens doet die voor de rest van uw leven geldig zijn, vinden wij het noodzakelijk uw gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te wensen. De gegevens die nodig zijn voor het opmaken van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard daar wij dit wettelijk verplicht zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij van Berlo EHBO. Van Berlo EHBO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. In een uitzonderlijk geval houden wij het recht om gebruik te maken van een termijn van 3 maanden om te reageren.

 

Beveiliging

Van Berlo EHBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

De tekst van dit Privacystatement kan door van Berlo EHBO worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.